• Electro Technisch Bedrijf
  •   Bel direct +31 (0)184 64 25 00
ETB Van Houwelingen B.V.

Privacybeleid

Privacybeleid ETB van Houwelingen BV

ETB van Houwelingen BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. ETB van Houwelingen BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens verkregen vanuit een bezoek aan ETB van Houwelingen BV, een telefonische aanvraag en het gebruik van de website www.etbvh.nl.

In ieder geval zullen wij :
Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze nodig zijn.
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
Geen persoonsgegevens doorgeven aan derden, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als ETB van Houwelingen BV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van opdrachtgevers
De persoonsgegevens van de opdrachtgever worden door ETB van Houwelingen voor de volgende doelstellingen verwerkt:

Administratieve doeleinden
Communicatie over de opdracht
Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht

De grondslag voor deze persoonsgegevens zijn:

De overeengekomen opdracht

Voor bovengenoemde doelstellingen zal ETB van Houwelingen BV de volgende persoonsgegevens van uw vragen;

Naam opdrachtgever / organisatie
Contactpersoon (voornaam, tussenvoegsel, achternaam)
Adresgegevens (straatnaam en nummer/postbus, postcode en plaats)
Vaste telefoonnummer en 06-nummer
Emailadres(sen)
BTW nummer
IBAN nummer

De persoonsgegevens worden alleen voor bovengenoemde doelen verwerkt. ETB van Houwelingen BV zal de opgeslagen persoonsgegevens bewaren voor een periode van:

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna zolang er geen verzoek tot verwijdering wordt gedaan.

Verstrekking aan derden
De gegeven die u aan ons verstrekt kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

ETB van Houwelingen BV maakt gebruik van derde partij voor o.a.

Het verzorgen van de financiele administratie
Uitbesteding van werkzaamheden

Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij er een wettelijke verplichting of rechtvaardiging is. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren.

Beveiliging
Om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Enkele maatregelen zijn:
Alle personen, die namens ETB van Houwelingen BV kennis van door ETB van Houwelingen BV verwerkte persoonsgegevens hebben, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
ETB van Houwelingen BV hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al haar systemen;
Van de persoonsgegevens worden back-ups gemaakt om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
De genomen maatregelen worden regelmatig getest en geëvalueerd; - de medewerkers van ETB van Houwelingen BV zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent de persoonsgegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij . Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover contact met ons op te nemen.
Indien dit niet tot het gewenste resultaat leidt kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van ETB van Houwelingen BV. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van onze diensten of websites bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen
Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op via telefoonnummer: 0184 642500

 

Terug